Blog

Snídaně s Míšou Riedlovou na téma zakládáme advokátní kancelář

Rádi jsme přijali nabídku kolegů ze SingleCase, že se naše partnerka Michaela Riedlová v rámci neformální snídaně podělí o zkušenosti ze zakládání vlastní advokátní kanceláře. Ani nechceme věřit, že už jsou to skoro 2 roky, kdy jsme se touto odvážnou, ale skvělou cestou vydali!

Bližší informace o akci najdete zde: 

https://www.facebook.com/events/328694977866702/permalink/331558144247052/

Tým AD LEGES

 

Zaměstnanecká participace je zpět

Novela zákona o obchodních korporacích opět zavedla povinnou participaci, tedy volbu části členů dozorčí rady zaměstnanci společnosti. Společnosti, které mají více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru, mají nově povinnost jednu třetinu členů dozorčí rady volit zaměstnanci (zbývající členy volí nadále valná hromada), přičemž počet členů dozorčí rady musí být u těchto společností dělitelný třemi. Za zmínku stojí, že se tato povinnost oproti původnímu záměru nevztahuje na správní radu v monistickém systému.

Za situace, kdy zákon o obchodních korporacích umožnil akciovým společnostem snížit počet členů představenstva i dozorčí rady třeba jen na jednoho, a povinnou participaci úplně zrušil, se opět jedná o významnou změnu a zásah do struktury orgánů akciových společností.

Společnosti s více než 500 zaměstnanci jsou povinny uvést své stanovy do souladu, a zorganizovat volbu člena dozorčí rady zaměstnanci, ve lhůtě 2 let.

Share deal versus asset deal - jak strukturovat prodej?

V rámci akvizicí se prodávající i kupující často potýkají s otázkou, jak zamýšlenou transakci, spočívající v převodu podniku, strukturovat. Nabízí se zpravidla dvě základní varianty (pokud pomineme fúzi, která v českém právním prostředí pro účely spojení dvou na sobě nezávislých společností není v praxi příliš využívána), a to převod podílu (tzv. share deal), nebo převod závodu (tzv. asset deal). 

Vhodná volba struktury transakce pak bude záležet na mnoha faktorech, které v konkrétní situaci vstupují do hry. Jedná se o faktory ekonomické, právní, ale také daňové, které jsou často jednou z hlavních otázek, nad kterou se obě strany zamýšlejí.

V článku, který najdete v prosincovém čísle Statutárního zástupce firmy, se Míša zabývala výhodami a nevýhodami share dealu a asset dealu, a to z pohledu formálních náležitostí, předmětu převodu, právních rizik, dotací a licencí, práv věřitelů, a zejména také daňových dopadů obou variant jak na prodávajícího, tak na kupujícího.

Celý text článku najdete na našem facebooku http://www.facebook.com/adleges

Nepeněžní dividendy

Možnost vyplácet dividendy nepeněžní formou je v českém právu zakotvena od 1.1.2014. Přestože nejde o v praxi příliš používaný model pro rozdělení dividend, možné důsledky nové právní úpravy zaujaly Honzu natolik, že o možnostech vyplácení nepeněžních dividend, včetně účetních a daňových souvislostí, napsal článek. Takže pro právní fajnšmekry i společnosti, které do budoucna zamýšlí vypácet podíl na zisku v nepeněžní formě, článek najdete v prosincovém vydání Právního rádce:

http://pravniradce.ihned.cz/c1-65550760-vybrane-pravni-a-danove-aspekty-nepenezniho-podilu-na-zisku

Pevný podíl na zisku

Pokud uvažujete o vydání různých druhů podílů a akcií spojených se zvláštními právy, například s pevným podílem na zisku, doporučujeme věnovat se tomuto problému trošku hlouběji. Jak se říká „šedá je teorie, barvitá praxe“ a kusá úprava různých druhů podílů či akcií může bez správného nastavení ve společenské smlouvě či stanovách nadělat nečekanou korporátní paseku. Pro začátek si můžete přečíst Míšin článek na dané téma z prosincového vydání časopisu Statutární zástupce firmy, pokud budete chtít specifičtější radu, napiště nám, nebo třeba zavolejte.

Rodinné firmy

Ve spolupráci s nakladatelstvím Forum Media proběhl 24.11.2016 pod naším vedením seminář zaměřený na rodinné firmy. Hlavními tématy byly otázky předání fungující společnosti dalším generacím, nebo nastavení majetkových vztahů v rodině tak, aby byly právně i daňově funkční. 

Častým modelem pro daňově efektivní nastavení rodinných aktiv jsou holdingové struktury, na které se dlouhodobě specializujeme. Zajímavá je však v této souvislosti i problematika manažerských opčních plánů, které umožňují zapojit do vedení rodinných firem profesionální manažery a odpovídajícím zůsobem je namotivovat. I zde je však klíčové nastavení plánu tak, aby byl daňově efektivní pro obě strany.

K aktuálním problémům korporátního práva

O aktuálních otázkách korporátního práva se můžete dočíst v našem článku, který vyšel v říjnovém vydání časopisu Statutární zástupce firmy. Zabýváme se v něm výhodami holdingového uspořádání, opčními plány pro zaměstnance nebo přechodem majetku na další generace - tedy aktuálními tématy, s nimiž se v praxi setkáváme a které pro naše klienty řešíme.

Celý text článku najdete na našem facebooku http://www.facebook.com/adleges/

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář, sídlo na adrese Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1, IČO: 05353157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 261954, DIČ: CZ05353157.

Bližší informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a s dalšími souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů naleznete zde.

Informace a veškeré dokumenty dostupné z těchto webových stránek jsou předmětem autorských práv, která jsou vykonávána a v plném rozsahu vyhrazena společností AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář. Jakékoliv nepovolenné užití těchto informací a dokumentů představuje porušení autorských práv.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.cak.cz.

Top