Blog

Novela zákona o evidenci skutečných majitelů

Po delší době Vám přinášíme informace o plánované legislativní změně týkající se zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o ESM“).

Tuzemský zákonodárce v reakci na probíhající řízení Evropské komise proti České republice o porušení povinnosti pro nesprávné provedení tzv. AML směrnice připravil novelu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, která nabyde účinnosti dne 1. 10. 2022. Novela již prošla oběma komorami parlamentu a dne 16. 8. 2022 byla podepsána prezidentem, je tedy možné se seznámit s její finální podobou.

Evropská Komise České republice vytýká především špatné vymezení pojmu skutečného majitele, dle jejího názoru není aktuální znění zákona o ESM dostatečně přísné a současná právní úprava nezahrnuje všechny skutečné majitele, kteří by v evidenci měli být zapsáni.

 

Co novela zákona o evidenci skutečných majitelů mění?

Podstatou novely je kompletní vypuštění terminologie koncového příjemce a osob s koncovým vlivem. Dochází také k úpravě definice skutečného majitele tak, aby definice odpovídala vymezení dle AML směrnice a je zúžen rozsah osob, které dle zákona o ESM do evidence nespadají, neboť skutečného majitele nemají. Na tyto podstatné změny navazuje zbytek novely, který upravuje především automatický průpis a jiné, s novelou související, instituty. Další změny jsou především terminologického rázu a obsah zákona významně nemění.

 

Jak se od účinnosti novely určí skutečný majitel?

Stávající právní úprava pracuje s úvahou, že osoba, která drží větší než 25% podíl, nutně nemusí být skutečným majitelem a pouze se tomuto faktu přiznává určitá váha (interpretační relevance) při posuzování. To je však v rozporu s AML směrnicí. S novelou proto přichází nové pravidlo, kterým je bez dalšího přiznána pozice skutečného majitele každému, kdo ovládá větší než 25% podíl ve společnosti.

Nejvýznamnější změna, kterou novela přináší, je změna ustanovení § 4, které uvádí následující skutkové podstaty skutečného majitele korporací.

Skutečným majitelem zapisovaným do evidence bude od 1. 10. jednak (i) fyzická osoba mající podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %, a to i ve chvíli, kdy vlastní podíl vyšší než 25 % i bez hlasovacích práv, a jednak (ii) fyzická osoba, která má větší než 25% podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku (v tomto případě ale po novele nepůjde o osoby, které nemají vymahatelné (žalovatelné) právo na tento podíl, vyplývající např. ze smlouvy nebo jiného vymahatelného právního titulu).

Další skutková podstata upravuje nepřímé vlastnictví, tedy kontrolu jiné korporace, která je společníkem či akcionářem s více jak 25% podílem ve zkoumané (evidující) korporaci. V kontextu směrnice je za skutečného majitele považována ta osoba, která může fakticky uplatňovat rozhodující vliv – stačí, aby fyzická osoba ovládala korporaci, která má ve zkoumané korporaci více než 25% podíl, a tato fyzická osoba se stane skutečným majitelem zkoumané korporace.

V poslední definici je potom zdůrazněno, že vlastnictvím nebo kontrolou se rozumí i uplatňování rozhodujícího vlivu jinými prostředky, aby se neomezovaly možnosti kontroly. Příkladem těchto jiných prostředků může být situace, ve které fyzická osoba pouze na základě vlastního uvážení může dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá její vůli nebo možnost jmenovat a odvolávat většinu osob, které jsou členy statutárních orgánů. Dále pak samozřejmě i fyzická osoba, která uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jako osoba ovládající podle zákona o obchodních korporacích.

Další významnou změnou je změna ustanovení § 7, kterou dochází k výraznému rozšíření okruhu osob, u kterých se skutečný majitel eviduje. Oproti předchozí právní úpravě se nově stanou povinně evidujícími osobami subjekty jako např. společenství vlastníků jednotek, církve, politické strany, či odborové organizace a organizace zaměstnavatelů.

Okruh osob, které budou nově povinny zapisovat do evidence své skutečné majitele, se tedy rozšíří, a to především o osoby, které bez dalšího vlastní 25% a vyšší podíl v korporaci, podíl na zisku, na jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku a dosud nebyly evidovány a o osoby, které byly do účinnosti novely uvedeny v § 7 zákona o ESM, a u nichž byla založena domněnka, že skutečného majitele nemají.

 

Plánuje se změna u automatických průpisů?

Nově bude umožněno zřízení automatického průpisu z obchodního rejstříku do evidence skutečných majitelů u veřejných obchodních společností, které nemají více než 3 společníky. Podle ustanovení § 38 odst. 3 se automaticky zapíše fyzická osoba, která byla v rámci zápisu do obchodního rejstříku zapsána jako její společník, nebo jako skutečný majitel korporace zapisované do veřejného rejstříku, která je společníkem veřejné obchodní společnosti.

 

Jak je to s lhůtami pro aktualizaci zapisovaných údajů dle požadavků novely?

Ministerstvo spravedlnosti do 1 měsíce od nabytí účinnosti novely zajistí automatickou aktualizaci celé evidence skutečných majitelů tak, aby označení povahy postavení skutečného majitele odpovídalo znění novely – z evidence bude tedy automaticky vypuštěna diferenciace skutečného majitele na koncové příjemce a osoby s koncovým vlivem. Dále ministerstvo spravedlnosti do 1 měsíce zajistí, aby u osob, které mají před účinností novely nastaven automatický průpis z obchodního rejstříku, došlo automaticky k přepočítání a přepsání jejich zápisů v evidenci dle nových pravidel.

Osoby, které nemají nastaven automatický průpis a dosud řádně a správně evidovaly své skutečné majitele, mají 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely čas na provedení úpravy zapisovaných skutečností tak, aby odpovídaly požadavkům novely.

Dle přechodných ustanovení nebude možné v prvním měsíci účinnosti novely provést změnu v evidenci skutečných majitelů, a to především z důvodu, aby během prvního měsíce účinnosti proběhlo úspěšné nastavení systému a nedocházelo k zásahům a změnám v databázi. Změny v evidenci budou tedy moci být zapsány nejdříve od listopadu tohoto roku.

 

Pracujeme s Vámi

Ačkoliv bude evidence skutečných majitelů automaticky podrobena úpravám a aktualizacím, doporučujeme si v průběhu listopadu zkontrolovat, zdali v zápisech u Vašich společností došlo ke správné aktualizaci zapisovaných údajů dle nového znění zákona o ESM, a to i u společností, které mají zřízen automatický průpis z obchodního rejstříku.

Naše advokátní kancelář je připravena Vám kdykoliv zodpovědět a vyřešit veškeré Vaše otázky týkající se této problematiky. Rádi Vám pomůžeme s případnou aktualizací zápisu skutečného majitele do evidence skutečných majitelů, zejména se zjištěním osob, které zápisu v této evidenci dle novely zákona o ESM v rámci korporace podléhají a se zajištěním veškerých administrativních kroků, které jsou k aktualizaci zápisu skutečného majitele nezbytné.

Snídaně s Míšou Riedlovou na téma zakládáme advokátní kancelář

Rádi jsme přijali nabídku kolegů ze SingleCase, že se naše partnerka Michaela Riedlová v rámci neformální snídaně podělí o zkušenosti ze zakládání vlastní advokátní kanceláře. Ani nechceme věřit, že už jsou to skoro 2 roky, kdy jsme se touto odvážnou, ale skvělou cestou vydali!

Bližší informace o akci najdete zde: 

https://www.facebook.com/events/328694977866702/permalink/331558144247052/

Tým AD LEGES

 

Povinná evidence svěřenských fondů

Právní úprava svěřenských fondů byla v novodobé historii České republiky zakotvena novým občanským zákoníkem, který vstoupil v účinnost na počátku roku 2014. O čtyři roky později přijatá novela občanského zákoníku zavádí povinnou evidenci svěřenských fondů v rejstříku svěřenských fondů. Důvodem pro přijetí nové úpravy byla dle důvodové zprávy nemožnost orgánů veřejné správy vykonávat nad svěřenskými fondy dostatečný dohled.

Pokud se týká povinnosti zápisu do evidence svěřenských fondů, je namístě zdůraznit, že povinnost zápisu se týká i svěřenských fondů zřízených před účinností novely. Nejpozději do šesti měsíců od účinnosti právní úpravy, tj. do 1.7.2018 musí dojít k povinné evidenci stávajících svěřenských fondů. Sankcí za neuposlechnutí tohoto pravidla je pak zánik správy svěřenského fondu.  Neméně důležitá je v tomto směru i evidence beneficientů, tedy osob obmyšlených, jimž má být plněno z příslušného svěřenského fondu. Nebude-li obmyšlený svěřenského fondu vzniklého před účinností novelizace uveden v evidenci, hrozí mu odmítnutí plnění ze strany správce fondu.

Zájem na transparentnosti evidence svěřenských fondů by však měl být vyvážen požadavkem na určitou míru soukromí osob, které se na svěřenském fondu účastní. Identifikace zakladatele, obmyšleného a osob vykonávajících nad svěřenským fondem dohled se proto neuvádějí v opisu z evidence svěřenských fondů ani se neuveřejňují, ledaže by uvedené osoby daly se zveřejněním souhlas, přičemž tento souhlas musí být udělen s úředně ověřeným podpisem příslušné osoby.

Více se dočtete v našem článku v časopisu Statutární zástupce, jehož celé znění najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/adleges/

Publikace na téma GDPR

Naše kancelář se autorsky spolupodílela na praktické publikaci vydané nakladatelstvím FORUM Media, zaměřené na velice aktuální téma GDPR. Obsahuje nejen teorii, ale i řadu praktických vzorových dokumentů.

Více informací najdete v linku

https://www.forum-media.cz/produkty/gdpr-2018-zmeny-v-ochrane-osobnich-udaju-v-navodech-a-vzorech

Právní poradenství při prodeji energetické společnosti

V pátek 1.12.2017 byla úspěšně uzavřena transakce, v rámci níž jsme poskytli právní poradenství při prodeji 100% podílu ve společnosti Easy Power, provozovatele lokálních distribučních soustav. Kupujícím byla skupina ČEZ, a o transakci jste si mohli přečíst například zde:

https://byznys.ihned.cz/c1-65975730-cez-investuje-do-komplexnich-energetickych-sluzeb-ziska-vetsinove-ci-stoprocentni-podily-ve-ctyrech-firmach

Daňový balíček 2017

O změnách, které přinese rozsáhlá novela daňových předpisů, a zejména o jejich dopadech na korporátní transakce, se můžete dočíst v Honzově článku ve Statutárním zástupci 6/2017.

Celý text článku najdete na našem facebooku https://www.facebook.com/adleges/ 

Hledáme posily do Brna

Do našeho brněnského týmu hledáme koncipienta nebo advokáta, ideálně s praxí v korporátním právu a velkým zájem o tento obor. Jsme úzce specializovaná kancelář se zaměřením na právo obchodních společností, akvizice, přeměny a daňové právo. I juniorní kolegové se u nás dostanou k zajímavým transakcím a naučí se, jak se strukturují složitější korporátní transakce (z právního i daňového pohledu). V případě zájmu nás můžete kontaktovat na info@adleges.cz. Rádi se s Vámi v Brně potkáme.

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář, sídlo na adrese Panská 894/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05353157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 261954, DIČ: CZ05353157.

Bližší informace o zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a s dalšími souvisejícími právními předpisy na ochranu osobních údajů naleznete zde.

Informace a veškeré dokumenty dostupné z těchto webových stránek jsou předmětem autorských práv, která jsou vykonávána a v plném rozsahu vyhrazena společností AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář. Jakékoliv nepovolenné užití těchto informací a dokumentů představuje porušení autorských práv.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou umístěny na adrese www.cak.cz.

Top